Click here to view the latest Smart Shopper Deals

Buzani Ku Bawo

Buzani Ku Bawo

About

Apha u Mnu Thamsanqa ubonakalisa amandla alento kuthiwa luthando. Ukuba apho luthe lwamiliselwa khona akekho onokuluncothula. Sesinye sezipho esanikwa umntu. Ukuba uzama ukohlula abo bathandanayo uzifaka engozini. Ufaka nabanye abantu kulengozi kuba ulwa nesipho esivela kuThixo. Kananjalo abanye bathi basebenzise isiko ukubonakalisa umahluko wezimvo kubantu abadala nesizukulwana esitsha. Kanti ke lento ilisiko liyabola, libeyityhefu, lingasebenzi kwezinye izinto. Uthi ke wena usakuhlakaza uvumbulule okokubola kungalungi njengoko enzile u Zwilakhe kwelibali libuhlungu kangakanana.

School’s name to be provided when making a booking.


Duration: 2 Hours
Kindly note Artscape provides wheelchair seating. You can book directly via this website but should you require assistance please call Artscape Dial-a-Seat on 021 421 76 95 who will assist with navigation and booking.

More Info

Venue

Social


Choose your preferred date.

June 2024

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
 27
 28
 29
 30
 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 You might also like..

Purchasers of this event also bought tickets for the following…